Privacyverklaring

AVG / GDPR Privacy Policy Jan Visser Massagepraktijk

Jan Visser Massagepraktijk, gevestigd: Flevoweg 35c, 2318BX in Leiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: jan.visser.massagepraktijk@gmail.com.

GDPR / AVG wetgeving

Vanaf 25 mei 2018 moet ieder Europees bedrijf voldoen aan de GDPR (General Data Protection Regulation) regelgeving, die in de Nederlandse wet geïmplementeerd wordt als de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). Het doel van deze wet is de bescherming van natuurlijke personen, in verband met de verwerking van persoonsgegevens.
Meer informatie hierover kunt u vinden via de onderstaande link: Algemene Verordening Gegevensbescherming
Waar in dit document de term GDPR vermeld staat, kan dit tevens vervangen worden door de term AVG.

Definitie persoonsgegevens

Wat verstaan wij onder persoonsgegevens in de context van de dienstverlening van Jan Visser Massagepraktijk te Leiden?

Persoonsgegevens

Gegevens die herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon. Hieronder vallen: naam, e-mailadres, persoonlijk/zakelijk huisadres en rekeningnummer.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Jan Visser Massagepraktijk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


  • Voornaam
  • Achternaam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Ook verwerken we eventuele gegevens die u ons via e-mail, contactformulieren toestuurt. Wachtwoorden op https://janvissermassagepraktijk.nl zijn versleuteld.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via jan.visser.massagepraktijk@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie. Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens Deze gegevens hebben wij nodig om alle afspraken die betrekking hebben op het uitvoeren van onze diensten vast te leggen in een rechtsgeldige overeenkomst tot dienstverlening. Deze overeenkomsten zijn offertes en orderbevestiging aan Jan Visser Massagepraktijk. Daarnaast hebben wij deze gegevens nodig om onze financiële administratie op correcte wijze te kunnen aanvoeren om rechtsgeldige facturen te kunnen maken. Jan Visser Massagepraktijk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Geautomatiseerde besluitvorming Jan Visser Massagepraktijk neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Jan Visser Massagepraktijk) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Jan Visser Massagepraktijk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Tenzij er een wettelijke grondslag van toepassing is, dan hanteren wij een bewaartermijn van 7 jaar.

Het gebruik van computers, smartphones en tablets

Wij maken gebruik van een computer voor de uitvoering van onze werkzaamheden. Onze computer is voorzien van de volgende beveiligingsmaatregelen: wachtwoordbeveiliging met een lokaal toegangswachtwoord.

De website van Jan Visser Massagepraktijk

De website van Jan Visser Massagepraktijk (https://janvissermassagepraktijk.nl) is beveiligd met een SSL certificaat, waardoor gegevens die via de website worden opgeslagen tevens goed beschermd zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

Jan Visser Massagepraktijk verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Jan Visser Massagepraktijk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Het gaat hierbij om de volgende bedrijven:

  • TransIP: Deze partij verzorgt de hosting (opslag) van de dienst en de gegevens die daarmee worden verwerkt.
  • Administratiekantoor Hoogenraad; Deze partij verzorgt de kantoorautomatisering
Betalingsdiensten: Sumup en Woocommence dragen zorg voor het betalingsverkeer.

Inzage in persoonsgegevens

Slechts directeur eigenaren zijn bevoegd tot inzage in de persoonsgegevens. Niemand binnen Jan Visser Massagepraktijk heeft inzage in uw wachtwoord.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Jan Visser Massagepraktijk gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Daarnaast maken wij gebruik van Google Analytics om gegevens te verzamelen over het bezoekersgedrag op onze website. Om websitebezoekers meer invloed te geven over hoe hun gegevens worden verzameld door Google Analytics, heeft Google de Google Analytics Opt-out Browser Add-on ontwikkeld. De add-on communiceert met het Google Analytics JavaScript (ga.js) om aan te geven dat er geen informatie over het websitebezoek mag worden verzonden naar Google Analytics. U vindt deze Add-on hier: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Jan Visser Massagepraktijk en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@janvissermassagepraktijk.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, het paspoortnummer en het BurgerServiceNummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Jan Visser Massagepraktijk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Jan Visser Massagepraktijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Voor het bezoeken op onze website en voor het dataverkeer van verzonden contactformulieren naar en van onze website maken wij gebruik van een SSL-beveiligingscertificaat. Wij maken voor het opslaan en versleutelen van wachtwoorden gebruik van moderne en recente techniek. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier.

Tot slot

Wij behouden ons het recht deze privacy policy aan te passen. Op onze website wordt altijd de meest recente privacy policy beschikbaar gesteld.